วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ งาน IC

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

wi งาน IC

WI การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลป่าโมก
เอกสารอ้างอิง

 

 

รวมแบบติดตามงาน IC

ICแบบประเมินศักยภาพงาน IC
แนวทางการดำเนินงานเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ
แนวทางปฏิบัติในการได้รับยาป้องกันเมื่อได้รับอุบัติเหตุ
แบบเก็บข้อมูลและใบเฝ้าระวังการติดเชื้อ
แบบตรวจประเมินมาตรฐานด้านการสุขาภิบาล
แบบฟอร์มรายงานIC 2563

 

 

รายงานการประชุม ICC

รายงานการประชุม ICC1
รายงานการประชุม ICC2
รายงานการประชุม ICC3

 

 

อุบัติเหตุ / เข็มทื่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุสัมผัส
แนวทางการดำเนินงานเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ
แบบฟอร์มแข็มทิ่มตำ