คลังความรู้ โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ...

    

ลำดับ
เรื่อง
1
2
3
4
การศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน
5
6
Case conference ปี60 (Diabetis mellitus type 1  Hypertension  ESRD  Hypokalemia)
7
โรคหลอดเลือดสมอง
8
การเปรียบเทียบผลลัพท์ก่อนหลังให้สุขศึกษาในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลป่าโมก
9
การเปรียบเทียบผลลัพท์ระหว่างโปรแกรม Dpac และการให้ความรู้รายบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1C >7
10
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังสร้างเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลป่าโมก