คลังความรู้ โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ...

กลับหน้าหลัก  

ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

หลักการและเหตุผล
จากปี 2555 – 2556 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วมหรือไม่ก็ตามที่พบภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้รับการส่งต่อไปรักษาที่ ร.พ.ศูนย์.ร้อยละ31.62 ไม่ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่ร.พศูนย์ร้อยละ 68.38 ในจำนวน 68.38 ดูแลตนเองร้อยละ 93.54 มาร.พ.เกินเวลาที่กำหนด(On Set) ร้อยละ 6.45 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตร้อยละ 2.9 จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติถึงสาเหตุของการมาร.พ.ช้าหรือไม่มาพบว่า ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะแทรกซ้อนจาก เบาหวาน ไม่ทราบอาการนำ ของโรค คิดว่าเป็นเวรกรรมรออาการแล้วจะหาย ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต สำรวจความรู้ความเข้าใจโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน
สูตรของการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane Yamane (1967) สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่มโดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
n    =      N
1+Ne2
โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้
N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)

 

ถ้ากำหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 แทนค่าในสูตร

Sex

 

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

ชาย

61

18.7

18.7

18.7

หญิง

265

81.3

81.3

100.0

Total

326

100.0

100.0

       จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(เพศ)

พบว่า: ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 81.3

Age

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

18-30

2

.6

.6

.6

31-40

10

3.1

3.1

3.7

41-50

27

8.3

8.3

12.0

51-60

87

26.7

26.7

38.7

61-70

107

32.8

32.8

71.5

71-80

81

24.8

24.8

96.3

>80

12

3.7

3.7

100.0

Total

326

100.0

100.0

 

จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(เพศ)

พบว่า: ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 81.3

Age

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

18-30

2

.6

.6

.6

31-40

10

3.1

3.1

3.7

41-50

27

8.3

8.3

12.0

51-60

87

26.7

26.7

38.7

61-70

107

32.8

32.8

71.5

71-80

81

24.8

24.8

96.3

>80

12

3.7

3.7

100.0

Total

326

100.0

100.0

 

จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(อายุ)
พบว่า: ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 61-71 ปี รองลงมาคืออายุ 51-60 ปี และ 71-80 ปี

อายุที่พบน้อยที่สุดคือ 18-30 ปี

smoke

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

 

Valid

สูบ

11

3.4

3.4

3.4

ไม่สูบ

283

86.8

86.8

90.2

เคยสูบ

32

9.8

9.8

100.0

Total

326

100.0

100.0

 

จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(สูบบุหรี่)
พบว่า: ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 86.8 เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้วร้อยละ 9.8 สูบบุหรี่ร้อยละ 3.4

drink

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

ดื่ม

12

3.7

3.7

3.7

ไม่ดื่ม

288

88.3

88.3

92.0

เคยดื่ม

26

8.0

8.0

100.0

Total

326

100.0

100.0

จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(ดื่มสุรา)

พบว่า: ส่วนใหญ่ไม่ดื่มร้อยละ 88.3 เคยดื่มแล้วเลิกร้อยละ 8.0 ดื่มสุราร้อยละ 3.7

diese

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

HT

26

8.0

8.0

8.0

DM

42

12.9

12.9

20.9

DLD

10

3.1

3.1

23.9

HT-DM

39

12.0

12.0

35.9

HT-DLD

35

10.7

10.7

46.6

HT-DM-DLD

141

43.3

43.3

89.9

DM-DLD

31

9.5

9.5

99.4

IHD

1

.3

.3

99.7

HT-Gout_IHD

1

.3

.3

100.0

Total

326

100.0

100.0

จากการสำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไป(โรคประจำตัว)

พบว่า: ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงร้อยละ 43.3 รองลงมาคือเบาหวานอย่างเดียวร้อยละ 12.9 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงร้อยละ12.0 โรคความดันโลหิตสูงและไขมันร้อยละ10.7 โรคเบาหวานและไขมันร้อยละ9.5 โรคความดันโลหิต ร้อยละ 8.0 โรคไขมันในเลือดร้อยละ 3.1

K1

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

ไม่รู้จัก

239

73.3

73.3

73.3

รู้จัก

87

26.7

26.7

100.0

Total

326

100.0

100.0

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
เคยรู้จักโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่
พบว่า: ไม่รู้จักโรคหลอดเลือดสมองถึงร้อยละ 73.3
รู้จักโรคหลอดเลือดสมองเพียงร้อยละ 29.7

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมาจากแหล่งใด
พบว่า:รู้จักจากญาติหรือคนรู้จักร้อยละ58.9 รองลงมาคือโทรทัศน์ร้อยละ 14.1และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 12.2  ตามลำดับ

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
คิดว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นทันทีทันใด
พบว่า: คิดว่าเกิดขึ้นทันทีทันใดร้อยละ63.3 และคิดว่าไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดร้อยละ36.7

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
คิดว่าปากเบี้ยวเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า: ใช่โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 87.8 และตอบว่าไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ12.2

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
แขนขาอ่อนแรงโดยเฉพาะซีกเดียวเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า: คิดว่าใช่ร้อยละ 94.4คิดว่าไม่ใช่ร้อยละ 5.6

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
คิดว่าพูดไม่ชัดเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า: ใช่โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 87.8 และตอบว่าไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ12.2

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
หากท่านมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะไปโรงพยาบาลเมื่อใด
พบว่า: ไปทันทีร้อยละ95.5 รอไปตามนัดร้อยละ3.3 และรอญาติร้อยละ 1.1

จากการสำรวจข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
หากมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะไปโรงพยาบาลโดยวิธีใด
พบว่า: ญาติ/คนใกล้ชิดพาไปส่งร้อยละ80 และโทร 1669 ร้อยละ20

 

กลับหน้าหลัก